İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ SÜRE)
1
YAPI RUHSATI VERİLMESİ(200 M2 Yİ GEÇMEYEN TEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ YAPILARDA)
1-Dilekçe( talebin açık olarak belirtilmesi ve yapı tapu kayıtlarının ,inşaat adresinin
,mal sahibinin tebligat adresinin ve telefon numarasının bulunması gerekmektedir)
2-Tapu kayıt örneği veya tapu kayıt örneği
3-Çap-Aplikasyon Krokisi
4-İmar durumu (Bir yıllık geçerlilik süresini doldurmamış olmalı
5-İncirliova için onaylanan numarataj krokisinin bir örneği
6-Projeler (kapak bilgileri eksiksiz doldurulmalı);
a.Zemin Etüt Projesi ve Jeofizik Projesi (oda onaylı ve sondaja dayalı)
b.Harita dosyası
c.Mimari proje
d.Statik projesi
e-Elektrik projesi (Aydem onaylı)
f.Sıhhi tesisat projesi ve ısı yalıtım projesi(oda onaylı ,kanal kolu tutanağı)
7-Mal sahibinin kimlik fotokopisi (Tc No'lu)
8-Proje müelliflerinin ilgili meslek odalarından alınmış her proje için adı yazılı tus ve
sicil belgesi ile her yıl için yenilenmiş büro tescil belgesi gereklidir.
9-Fenni mesuliyet üstlenebilmesi için; yapının kanuna ,plana,mevzuata ,fen ve
sağlık kurallarına ,projelerine uygun yapılacağına dair taahhütname gereklidir.Her fenni
 mesul için ; nüfus cüzdanı örneği ,imza sirküleri,diploma sureti,Bağ-kur veya sigorta
 kaydı ile her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.                                                   10-Yapı mal sahibi  dışında ,bir müteahhit tarafından yapılacak ise;Ticaret odası kaydı ,Vergi
 levhası fotokopisi ,kimlik fotokopisi ,mal sahibi ile aralarında  yapım sözleşmesi.
1 AY
2
Yapı ruhsatı verilmesi
(Yapı Denetimli yapılarda)
1-Dilekçe (talebin açık olarak belirtmesi ve yapı tapu kayıtlarının ,inşaat adresinin ,mal sahibinin tebligat adresinin
 ve telefon numarasının bulunması gerekmektedir.
2-Tapu kayıt örneği
3-Çap-Aplikasyon Krokisi
4-İmar durumu (Bir yıllık geçerlilik süresini doldurmamış olmalı)
5-İncirliova için onaylanan numarataj bir örneği
6-Projeler (kapak bilgileri eksiksiz doldurulmalı );
  a-Zemin Etüt Projesi ve Jeofizik Projesi (oda ve Ydk onaylı ve sondaja dayalı )
  b-Harita dosyası
  c-Mimari Proje (YDK onaylı )
  d-Statik projesi (YDK onaylı ve statik hesaplar ile)
  e-Elektrik projesi (YDK ve TEDAŞ onaylı )
  f-Sıhhi Tesisat Projesi ve ısı yalıtım projesi (YDK  onaylı)
(Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların  CD'ye kayıtlı  örneklerinin proje ekinde ibrazı
gereklidir)
8-Mal sahibinin kimlik fotokopisi (TC No'lu)
9-Yapı denetim izin belgesinden noter tasdikli sureti
10-Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslı
11-Yapı denetim ile mal sahibi arasında düzenlenen hizmet sözleşmesi
12-Yapı denetim firmasından taahhütname
13- Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah belgesi gereklidir
14-İncirliova Mal Müdürlüğüne(İncirliova Belediyesi yapı denetim hesabına) Projenin toplam inşaat maliyeti hizmet bedeli 1000 m2 ye kadar %100
 oranında, 1000 m2 üzerinde % 20 oranında yatırılan paranın dekontu
15-Yapı denetim hizmet sözleşmesi için damga vergisi.                                                                                                                                                                                          16-Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde; Ticaret odasından alınan oda sicil faliyet belgesi ,Vergi
 sicil numarası ,Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname .Yapı mal sahibi dışında ,bir
müteahhit tarafından yapılacak ise;Ticaret odasından alınan oda sicil faaliyet belgesi ,Vergi levhası fotokopisi ,
kimlik fotokopisi ,mal sahibi ile araladında yapım sözleşmesi.
17-Yapım işleri yürütülen şantiyede  mühendis ,mimar diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir.Yapı müteahhidi ,inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile
asgari hüküm ve şartları belirlenmiş  sözleşmeyi imzalar.Bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna verilir.
Mühendis, mimar diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi halinde ,şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi aranmaz. Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir.(şantiye şefinin TC kimlik numarası ,oda sicil durum belgesi getirilmesi gerekmektedir.)(Yapım işlerinde yapı müteahhidi,taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev alamazlar.)
1 AY
3
Yapı kullanma izin
belgesi verilmesi
1-Dilekçe
2-İş bitirme tutanağı ( Yapı denetimli binalar için)
3-Tapu fotokopisi ve değişiklik yoktur onayı
4-Maliyeden ilişik kesme belgesi
5-Kimlik fotokopisi
6-Belediyemizce onaylanmış mimari proje (yerinde kontrole gidilirken gerekli )
7-SSK İlişik kesme belgesi
8-Aski bağlantı onayı
9-Bina kontrolünden sonra mal sahibi ,mimari proje müellifi  ve fenni mesullerin yapı kullanma
izin belgesine imza atmaları gerekmektedir.
1 AY
4
İmar Durumu Verilmesi
1-Dilekçe
2-Tapu sureti
3-Çap
4-Aplikasyon Krokisi
5-Plan örneği
15 GÜN
5
Plan Tadilatı
1-Dilekçe
2-Tapu sureti
3-Aplikasyon Krokisi
4-Plan Örneği
Büyükşehir belediyesinin de onayı gerektiğinden kesin süre verilememektedir.
6
Temel üstü kontrolü
1-Dilekçe
2-Yapı ruhsatı
15 GÜN
7
Numarataj belgesi verilmesi
1-Dilekçe
2-Tapu sureti
3-Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
15 GÜN
8
Kat mülkiyeti ve kat irtifakı işlemleri için gerekli belgelerin verilmesi
1-Dilekçe
2-Tapu sureti
15 GÜN
İNCİRLİOVA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1
SIHHİ Müesseselerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracatı için gerekli belgeler
1-Başvuru Dilekçesi / Beyan Formu
2-Tapu ve Yapı Kullanma Belgesi fotokopisi
3-Kira Sözleşmesi fotokopisi
4-Numarataj belgesi
5-Vergi Levhası fotokopisi
6-Şahıs ise(Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
7-Şirket ise(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
8-İmza Sirküleri(Şirket ise)
9-2 adet fotoğraf(Şahıs ise)
10-Nüfus Cüzdanı fotokopisi(T.C. kimlik no.)
11-İtfaiye Uygunluk Raporu(Patlayıcı,parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği,satıldığı ve depolandığı işyeri;otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyeri,ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı,çarşı ve benzeri işyerleri,restoran,lokanta,kebapçı,kafeterya,içli pide fırını ve kebap salonu için) çay ocağı,büfe(sandviç ve döner satış yeri),kebap satış yeri,pastane
12-Yangın tüpü faturası(her 100 m2 için 6 kg’lık)(İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olamayan işyerlerinde)
13-Ustalık Belgesi
14-Ç.T.V. Makbuz fotokopisi(en son ödenen)                                                                                                                                                                           
15-Adli Sicil Kaydı
16- Hijyen Belgesi
1 GÜN
2
GSM (GAYRİ SIHHİ MÜESSESE) RUHSAT İŞLEMLERİ
1--İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı-Numarataj Belgesi
2-Yerleşim Planı
3-Kiracı ise kira kontratı
4-Bayilik sözleşmesi(LPG satış yerleri)
5-Kurma İzin Belgesi-Bölge Çalışma Müdürlüğü(Gerekli müesseselerden)
6-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
7-Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi
8-Başvuru formu
9-Vergi levhası
10-Ticaret Sicil Gazetesi
11-İlgili oda kaydı(Sicil Tasdiknamesi)
12-Yapı Kullanma İzin Belgesi(İmar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.)
13-Sorumlu müdür sözleşmesi diploma süresi
14-İtfaiye raporu
15-İşletme Belgesi(30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için)
16-TSE hizmet yeterlilik belgesi(Gerekli müesseselerden)
17-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü(Gerekli müesseselerden)
18-Tabip ve Sağlık Personeli sözleşmesi(50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için)
19-Emisyon izni(Emisyona tabi müesseselerden )
20-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası(yanıcı,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulundurulan müesseselerden)
21-LPG Eğitim Sertifikası,Elektrik tesisat projesi.Topraklama Projesi(Gerekli müesseselerden)
22-ÇTV Borcu Yok Belgesi(İlgili vergi dairesinden alınır)
23-Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi
24-Şahıslardan iki adet fotoğraf, dosya
25-Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler isteyebilir
5 GÜN
3
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru / Beyan formu
2-Tapu ve Yapı Kullanma Belgesi fotokopisi
3-Kira Sözleşmesi fotokopisi
4-Vergi Levhası fotokopisi
5-Şahıs ise(Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
6-Şirket ise(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
7-İmza Sirküleri(Şirket ise)
8-Mesafe Krokisi
9-Ustalık Belgesi
10-2 adet fotoğraf
11-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına giren gayrimenkulların tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri  açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar(noterden)
12-Ç.T.V. makbuz fotokopisi(En son ödenen)
13-İtfaiye uygunluk  raporu
14-Nüfus cüzdan fotokopisi(T.C. kimlik no.)
 
ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1-Adli sicil kaydı
2-Nüfus Sureti(muhtardan)
3-Sağlık Raporu(Bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı
10 GÜN
4
 
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2-Harç Makbuzu
 
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-İşyeri Açma ve Çalışma Raporu
2-Adli sicil kaydı
3-Nüfus sureti
4-İkametgah
 
CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Gürültü Raporu
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
1 GÜN
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1
EVLİLİK İŞLEMLERİ
Çiftler müracaata beraber gelmelidir.
1-Evlenecek çiftler Nüfus Müdürlüğünden evlenme izin belgesi getirilmelidir
2-Nüfus cüzdanlarında T.C kimlik numarası olması gerekir. T.C kimlik numarası olmayan çiftlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3-İlçe Merkez Sağlık Grup Başkanlığından resmi sağlık raporu
4-Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri
5- 3 er adet fotoğraf(Son 6 aylık vesikalık fotoğraf)
6- Yaşı küçük olanlar: A-16 yaşını bitirenler mahkeme kararı getirmeleri ile müracaatları kabul edilir
                                 B-17 yaşını bitirenler anne ve baba izni ile evlenebilirler(Anne ve babanın kendisi, nüfüsun aslı ve fotokopileri)
7- Bayan boşanmış ve eşi ölmüş ise boşanma ve eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 gün (10 ay ) geçmeden evlenemez. Evlenmek isterse Aile mahkemesinden iddet müddetinin kaldırılma kararı alınacaktır. Nüfus cüzdanı yenilenecektir.
8- Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin temsilcilikleri tarafından ;
Kişinin adını ,soyadını ,anne  ve baba adı ile doğum tarihini ,medeni halinin bekar , boşanmış ,dul olarak
açıkça yazılması evlenmeye engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve
 usulüne göre tasdik edilmiş belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.
DİKKAT : EVRAKLAR ALTI AY GEÇERLİDİR.
3 GÜN
 
 
İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü     İkinci Müracaat Yeri: Belediye BaşkanYardımcısı
 
İsim    : Fatma ACAR                                    İsim : Yalçın SARI
Unvan: Yazı İşleri Müdürü                            Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı
Tel      : 0256 5852003-5851224                   Adres: Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:38 İNCİRLİOVA
Faks    : 0256 585 1225
e_Mail: incirliovabelediyesi@gmail.com