İNCİRLİOVA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
ÇKS İlk Kayıt
(Çiftçi Kayıt Sis.)
1- Çiftçi Kayıt Formu
2- Gerçek kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi istenir
3- Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi istenir. (Kamu tüzel kişileri hariç.)
4- Çiftçi belgesi örneği istenir
5- Kira sözleşmesi
7- Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir aşağıdaki belgelerden birisi istenir
a.Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,
b.Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise, intikal işlemlerinin yaptırılması ve intikali gösterir tapu belgesi
c.Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, arazi kadastro geçmemiş birimlerde ise keşif raporu
d.Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi
e.Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise, bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,
f.Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,
g.Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti
h. Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise; maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış sureti ve tarım arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu
ı. Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise, kadastro geçmemiş birimlerde arazinin bulunduğu il/ilçedeki tespit komisyonlarınca hazırlanan ve arazinin tarım arazisi olduğunu gösterir, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporudur
8-Döner Sermaye Makbuzu
5 iş günü
2


ÇKS Dosya Güncelleme
1-Ziraat Odası Çiftçilik belgesi
2-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin beyanı ve muhtarlıkca onaylı formu(Form C)*
3-Kira sözleşmesi
4-Taahhütname
5-Döner Sermaye Dekontu
1iş günü
3
ÇKS Belgesi
1-Nüfus cüzdanı
2-Döner sermaye makbuzu
5 dakika
4
Mazot ve Kimyevi Gübre  Desteğine Kayıt
1-Çiftçi Kayıt Sisteminin güncelleştirilmesi gerekmektedir
1 saat
5
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteğine Kayıt
1-Başvuru dilekçesi
2-Talep Formu
3-Tohumluk satış faturası
a-Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı üretim sezonuna uygun olmalıdır. Tohumluk bayisi  tarafından faturanın arkasına "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ..................... tarih ve .........…….. no’ lu sertifikaya aittir." ifadesi yazılarak tasdik edilecektir.
b-İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "aslı görülmüştür ve sertifikalı tohumluk desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüshası çiftçiye iade edilir. Bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde dosyaya konur
c-Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken "Tohumluk Üretici Belgesi"ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalarlar.
4-Tohumluk sertifikası fotokopisi
5-Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi
6-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
6
Yem Bitkileri Desteklemesine Kayıt
1-ÇKS kaydının güncellenmesi ve    
 Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)*
2-Yem Bitkileri Müracaat Formu(Ek1)
3-Kontrol Tutanağı (Ek3)
4-Taahhütname(Ek2)
5-Döner Sermaye Dekontu
1 gün
7
Yurtiçi sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesine Kayıt
1-Sertifikalı tohumluk üretim desteği müracaat formu
2-Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi
3-Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form
4-Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi
5-Tohumluk Beyannamelerinin onaylı sureti
6-Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge
7-Tohum satış faturası
8-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
8
Kütlü Pamuk, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticileri Desteklemesine Kayıt
1-Başvuru dilekçesi
2-Kütlü pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı için; alım satım belgesi(müstahsil makbuzu veya fatura) ve/veya borsa alım satım beyannamesi
3-Tasiriye faturası
4-Üretici adına düzenlenmiş kütlü pamuk/soya fasulyesi sertifikalı tohumluk faturasının aslı, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ürünlerini tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli üretim yapan üreticilerin aldıkları alım satım belgeleri
5-Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve /veya birinci derecede akrabalarına ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir 
6-Döner sermaye makbuzu
1iş günü
9
Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği
1-Alım satım beyannamasi
2-Borsa tescil beyannamasi
3-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
10
Küçük Aile İşletmesi Desteği
1-Dilekçe
2-Çks Belgesi
3-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
11
Yurt içi Sertifikalı Fide/Fidan ve Standart Fidan Kullanım Desteği
1-Taahütname-2
2-Yurt içi Sertifikalı Fide/Fidan ve Standart Fidan Kullanım Desteği talep formu
3-Fidan satış faturası
4-Gerekli durumlarda bitki muayene raporu
5-Fatura düzenleyen kişiye ait fide/fidan üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumlık bayi belgesi sureti (kamu kuruluşları hariç)
6-Fidan/Fide üretim mataryeli setifika fotokopisi
7-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
12
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği
1-Talep formu
2-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
13
Lisanslı Depoculuk
1-Başvuru dilekçesi
2-Depo kira faturası
3-ELÜS ihraç formu                                                                                   
4-Analiz ücreti veya kasa alındı makbuzu
5-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
11
Organik Tarım Desteklemesi
1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kaydı
3- ÇKS belgesi
4- Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 dakika
12
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi
1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-6)
2- İyi Tarım Uygulamaları sertifikası
3- Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika (EK-7’ye uygun olacak)
3- ÇKS Belgesi
4- Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 dakika
13
İfraz ve Hisseli Satış Müracaat İşlemleri
1-Başvuru Belgesi
2-Arazinin Tapu Kaydını Gösterir Belge
3-İfraz İşlemleri için arazinin ifraz durumunu gösterir belge
1iş günü
14
Gelir Durumu Tespiti
1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form
2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 dakika
15
Yeşil kart ve 2022 sayılı kanun kapsamında zirai gelir rapor tanzimi
1-Yeşil kart Başvuru ve Bilgi Formu veya  2022 Yaşlılık Aylığı Başvuru ve Bilgi Formu
30 dakika
16
Bambus Arısı Kullanım Desteği                             
1- Alım satım belgesi
2- Döner sermaye makbuzu
 
1 iş günü
17
Cins Tashihi
1-Dilekçe
2-Tapu Kaydı Gösteren Belge
3-Döner Sermaye Dekontu
5 iş günü
18
ÇKS
Arazi Beyanı Değişikliği
(Kuru-Sulu)
1-Dilekçe
2-Sulama Koop. Yazı veya Kuyu Ruhsatı
1 gün
19
Tarımsal Sulamada Elektrik Kullanımı
1-Tapu
2-Nüfus Cüzdan Fot.
3-Kuyu ruhsat
4-Döner sermaye makbuzu
1 Gün
20
Çiftçi Toplantıları
-
-
21
Arıcılık Desteklemesi
1- Matbu başvuru formu (EK-1)
2- Arılık ve koloni bildirim formu (EK-2)
3- Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
2 iş günü
22
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti
1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu
2- Konaklama belgesi (EK-1)
3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi 5-Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 iş günü
23
Biçerdöver İzleme Defteri
1- Başvuru dilekçesi
2- 4 adet fotoğraf
3- Biçerdöver sahibinin biçerdöver ruhsatı fotokopisi
4- Biçerdöver sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 dakika
24
 Arıcı Kaydı
(Bal Üreticisi)
1- Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
25
Seracılık Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler
1- Başvuru dilekçesi
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Tapu fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Üretim kayıt cetveli (Form 1-A, Form 1-B )
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
5 iş günü
26
Uygulamalarla İlgili Şikayetler
1- Başvuru dilekçesi
15 iş günü
27
İstatistiki Bilgi Talebi
1- Başvuru Dilekçesi
15 iş günü
28
Diğer Tarımsal kurslara başvuru ve kurusun verilmesi
(budama, arıcılık, bağcılık, hayvan yetiştiriciliği)
Başvuru dilekçesi ekinde;
1-Diploma Sureti
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-2 adet vesikalık fotoğraf
2 saat
Notlar:
-Kurs süresi 30 saattir.
-Kursa son başvuru tarihi ve kurs başlama tarihi önceden duyurulacaktır.
-Belirtilen tarihlerde en az 10 çiftçinin müracaat etmesi halinde kurs açılacaktır.
29

Çiftçi Eğitimleri
Dilekçe
 
30
CİMER Başvurusu
1-Elektronik veya yazılı  başvuru
 
31
Patates Üretim Ve Depolama İzni
1-Patates Üreticisinin Dilekçesi(Ek1 A)
2-Taahhütname (Ek3)      
3-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi                                                                     
 
32
Patates Taşıma Ve Satış Sertifikası
Patates Üretim Ve Depolama İzni almış olmak şartı ile  gidecek ürünün miktarı,gideceği yer,götürecek araç plakası alacak olanın adı soyadını gösteren çiftçi beyanı                                                                                                            
2 iş günü
33
Bitki Koruma Ürünleri Reçetesi
1)Beyan 2)Hastalık veya zararlı örneği
1iş günü
34
Bitki Koruma Ürünü Bayilik  veya Toptancı İzin Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi veya bitki koruma dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisi veya bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış ziraat mühendisi olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
3-Bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl çalıştığını gösteren belge.
4-Ziraat mühendisleri ile ziraat teknisyeni ve meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerler için Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda başarılı olduğunu gösteren belge.
5-Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
6-T.C. kimlik numarası beyanı.
-İki adet vesikalık fotoğraf.
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
35
Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Ziraat mühendisi veya teknikeri veya teknisyeni veya makina mühendisi olduğunu gösterir belge
3-Durumları (2) bendinde belirtilen şartlara uymayan ancak, zirai mücadele alet veya makinaları satmak isteyen müteşebbisler, bu maddede yer alan özellikleri taşıyan bir kişiyi "Sorumlu Müdür" olarak istihdam ettiğini gösterir belge
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
36
Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Son öğrenim durumunu gösterir  belgenin aslı veya onaylı sureti
3-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
4-İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,
5-Sınav sonuç belgesi.
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
37
Bitki Yetiştirme Ruhsatı
1-Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri Ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik” in Ek-1’inde yer alan taahhütname
2-Üretim yapacağı arazinin tapusunun veya kira sözleşmesinin fotokopisi
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
38
Üretici kayıt defteri
1-Başvuru dilekçesi
10 dakika
39
Bakanlık temsilcisi talebi
1-Dilekçe
2-Çağrı için alınan kararın örneği
3-Toplantı gündemi
4-Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı.
5-Üstbirlik payına ait dekont
6-Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
15 iş günü
40
Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kurulması
1-Müracaat Dilekçesi
2-Kurucu Üyeler (7 Kişi)
3-İkametgah Senedi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Muhtar Onayı
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
41
Yem Bayii Ruhsatı
1- Başvuru dilekçesi
2- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler için)
3- İmza sirküleri
4- Vergi levhası fotokopisi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için)
6- İkametgah belgesi (Şahıslar için)
7- Döner sermaye makbuzu
Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.      
20 iş günü
42
2090 Sayılı Doğal Afetler Kanununa Göre Müracaat
1-Müracaat Dilekçesi
2-Hasar Tespit Çalışmaları
3-Askı Süresi
4-Değerlendirme
5-İl Genel Değerlendirmesi
15 iş günü
43
Çiftçi Malları Koruma Bütçesi kontrol ve onayı
1-Dilekçe
2-Gelir ve gider bütçesi
3-Koruma Listesi
4-Çiftçi Malları Koruma Meclis Kararı
5-İlan tutanağı
6-Koruma tarifesi
7-Askı tutanağı
8-Bekçi kadrosu
9-Yasak saha krokisi ve kararı
30 gün
44
Koruma kararlarına itirazın değerlendirilmesi
Dilekçe
15 iş günü
45
Tabii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri
1-Dilekçe
7 gün
46
Kimyevi gübre bayi belgesi
1-Gübre bayisi olmak istediğine ilişkin dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-İkametgah İlmühaber.
4-Vergi Levhası fotokopisi.
5-Ticaret Sicil Kaydı (Fotokopisi).
6-Döner sermaye makbuzu
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
47
Hasat Öncesi Numune Alımı
Yok
1 iş günü
48
Örtü Altı Kayıt
1-Dilekçe
2-Tapu fotokopisi
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-Kira sözleşmesi
5-Üretim beyennamesi
6-Üretici kayıt belgesi
7-Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
49
Örtü Altı Kayıt Belgesi Verme
1-Nüfus cüzdanı
2-Döner sermaye makbuzu
5 dakika
50
Önsoykütüğü
1-Dilekçe
2-Türkvetten  veri sisteminden alınmış sığır cinsi hayvan pasaportu
3-Nüfus cüzdan Fotokopisi (TC Nosu Yazılı)
1saat
51
Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu
1-Döner sermaye makbuzu 2-Dilekçe
10 dakika
52
İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge
1- Başvuru dilekçesi
2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge
3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
4-Döner sermaye makbuzu
10 dakika
53
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri
1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
3-Döner sermaye makbuzu
10 dakika
54
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur.Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
 2-Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
15 iş günü
55
Hayvan Aktarma (Satış)
1.Alıcının hayvanı aldığını gösteren hayvan pasaport belgesi
2.Başka illerden ve merkez ilçe dışından alınmışsa getirildiğini gösteren veteriner sağlık raporu
3.Hayvan sahibi ve alıcının kimlikleri ile birlikte başvurması
1 saat
56
Sığır Cinsi Hayvan Kesim /Ölüm Bildirim Raporu
1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu
10 dakika
57
Anaç Sığır  Desteklemesi
a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvulur.Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
 2-Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1iş günü
58
Buzağı Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi (Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soykütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur. 2-Döner sermaye makbuzu
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1iş günü
59
Çiğ Süt Desteklemesi
1-Örgütlü üreticiler örgütleri aracılığıyla diğerleri ise üretici örgütlerine yönlendirilir. 2-Döner sermaye makbuzu
1iş günü
60
Besi Desteklemesi
1.Kesim sonrasında mezbahadan alınan belgelerle kırmızı et üreticiler birliğine müracat edilir.
2.Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra il/ilçe müdürlüklerine kontrol amaçlı gönderiklir.
3.Döner sermaye makbuzu
7 iş günü
61
Hayvan Hastalıkları Tazminatı
1-Hayvan kesim raporu
2-Yerel kıymet takdiri
3 saat
62
Ari İşletme
1- Başvuru dilekçesi
2- Döner sermaye makbuzu
6 ay
63
Hastalık Çıkış ve Sönüşleri
1- İhbar dilekçesi
24 saat
64
Genç Çiftçi Desteklemesi Takibi
1- İkametgah (6ayda bir)
10 dakika
65
Kanatlı İişetme Parçalama Ünitesi
1- Başvuru dilekçesi
2- Ruhsat
3-Döner sermaye makbuzu
5 iş günü
66
Sevk Raporu Hayvan Hareketleri
1- Hayvan pasaportu
2-döner sermaye makbuzu
1 saat
67
E-Reçete Düzenleme
1-TÜRKVET kontrolü yapılıyor
5 dakika
68
Kulak Küpe Takılması B.Baş-K.Baş
1- Düşen küpelerde döner sermaye makbuzu
1 saat
69
K.Baş Hayvan Nakil Belgesi
1- Dilekçe
2- Döner sermaye makbuzu
1 saat
70
Gıda Kayıt Belgesi
1- Dilekçe
2- Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
71
TAPDK Süre Uzatma İşlemleri
1-Dilekçe
2-Banka dekontu
3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
4-Satış belgesisnin aslı
1 iş günü
72
TAPDK
1-Dilekçe
2-Banka dekontu
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-Mesafe uygunluk belgesi
5-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
6-Sabıka kaydı
2 iş günü
73
İhracat İşlemleri
1-Dilekçe
2-İhracat beyannamesi
3-ihracat yetki belgesi
4-döner sermaye makbuzu
2 iş günü
       
 
NOT: Bütün destekleme başvurularında ilk müracaat ve son başvuru tarihleri ilgili ilgili tebliğlerle belirtilmekte olup, üreticilerimiz bu süreler içerisinde müracatlarını yapmak zorundadırlar.
 
       
       
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
       
 
İlk Müracaat Yeri 
:İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü                                                                İkinci Müracaat Yeri 
: İncirliova Kaymakamlığı
 
İsim            
:Hasan Basri ÖZDEMİR                                                                                              İsim                         
: Ediz SÜRÜCÜ
 
Unvan          
:İlçe Müdürü                                                                                                                 Unvan                     
: Kaymakam
 
Adres            
:Kaymakamlık Binası Kat : 1                                                                                       Adres                      
 : Kaymakamlık Binası
 
Tel                
:0 256 585 13 43                                                                                                           Tel                           
: 0 256 585 10 08
 
Faks             
:0 256 585 24 66                                                                                                           Faks                        
: 0 256 585 52 06
 
E-Posta          
:incirliova@tarimorman.gov.tr                                                                                     E-Posta                   
:incirliova@incirliova.gov.tr