VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI (Güncel)
 
SIRA
NO
 
 
HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
(EN GEÇ)
1
Mükellefiyet tesisi
 
İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;
 
1- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)
 
2- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;
a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir), noter onaylı imza sirküleri,
 
Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir. Ancak, mükellefin daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenilmemektedir.
 
Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.
 
Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.
 
Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.
 
3 gün
2
Vergi Kimlik Numarası verilmesi
Dilekçe ekinde,
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi,
2- Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneği
15 Dakika
3
Mükelleflerin değişiklik bildirimi
Nüfus bilgileri değişikliğinde (Tüzel kişilerde kimlik bilgilerinde, Adi ortaklıklarda ortaklık bilgilerinde)
Mükellefin, nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bildirim ve değişikliğe dayanak teşkil eden belge
3 saat
Mükellefiyet bilgileri değişikliğinde
Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi
3 gün
Adres bilgileri değişikliği
1- Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı içinde ise adres değişikliği bildirimi
2- Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alanına giriyorsa;
a- Adres değişikliği bildirimini eski vergi dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim tarihine kadar bastırmış olduğu/tasdik ettirdiği belgeler
b- Adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vermesi halinde gerçek kişilerden nüfus cüzdanı(Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir), tüzel kişilerden adres değişikliğine ilişkin karar örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ilişkin belge
 
3 gün
Diğer bilgiler değişikliğinde
Mükellefiyet bilgilerine (faaliyet alanı, hukuki durum vb.) ilişkin değişiklik bildirimi
3 gün
4
İşi terk
İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.
 
15 gün
5
Ölüm nedeniyle terk
İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri
 
15 gün
6
Fesih, tasfiye ve iflas
Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde, tasfiye veya iflasın kapandığına ilişkin karar ya da bildirim.
Ayrıca, ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk ise tasfiye memurunun adresi de aranır.
 
15 gün
7
İnternet şifresi verilmesi
1) Elektronik beyanname gönderme talep formu
2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli örneği
1 saat
8
Beyannamelerin Alınması
Kanuni süresinde verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması
1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
15 dakika
İhtirazi kayıtla verilen beyannamenin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması
1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
15 dakika
Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması
1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
15 dakika
Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyanname alınması ve tahakkuk işleminin yapılması
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
15 dakika
Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi alınması
1- Dilekçe
2-Beyanname
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
4- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yada sonraki döneme devreden vergiyi arttırıcı düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.
15 dakika
Kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi alınması
1- Beyanname
2- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.
15 dakika
9
Tevkif suretiyle ödenen vergiler için mahsup işlemlerinin yapılması
1-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
2- Mahsup Dilekçesi
1 ay
10
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
1-Dilekçe
2-İade edilecekse alındı aslı
3-Hatayı kanıtlayan diğer belgeler
 
15 gün
11
Ceza İndirimi uygulaması
1- Dilekçe
2- Üç aylık ödeme süresi için teminat
15 dakika
12
Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri
1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi
60 gün
13
Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri
1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi
60 gün
14
Vergi ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle Terkin Edilmesine İlişkin İşlemler
1-Dilekçe
2-İki örnek  “TERKİN BEYANNAMESİ” (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname-Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)
90 gün
15
Tecil işlemleri
 
1-Dilekçe,
2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
30 gün
16
Tarh dosyasına yönelik başvuruların Cevaplandırılması
1-Dilekçe (mükellef başvuruları için)
2-Resmi yazı (Kurum ve kuruluş başvuruları için)
1 gün
17
Belgelerin İptali ile İlgili İşlemler
1-İşi terk dilekçesi veya talep dilekçesi ya da ilgili oda veya birlik tarafından düzenlenmiş belge iptaline ilişkin tutanak
2- Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltlerini, ödeme kaydedici cihazlara ait levha
 
1 saat
18
Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ile ilgili işlemler
Ödeme kaydedici cihaz alım izni ile cihazların kaydı ve levha verilmesine ilişkin işlemler
1- Dilekçe
2- Fatura
3- 1 nolu fiş
4- Ruhsat
15 dakika
Ödeme kaydedici cihazların hurdaya ayrılması,kullanım dışı bırakılması, satılmasına ilişkin işlemler
1- Dilekçe
2- Yetkili servis tutanağı
3- Mali hafıza raporu
4-Mali hafıza
5- Ruhsat fotokopisi
6- OKC levhası
25 dakika
19
Vergi levhası tasdik işlemleri
Mükellefin vergi matrahı ve tahakkuk kayıtlarını içeren levhanın tasdik edilmesi
Yok
15 dakika
Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi kayıtlarını gösteren levha tasdiki
Dilekçe
15 dakika
20
Mükellefin borç durumunu gösterir yazı düzenlenmesi
Dilekçe
1 gün
21
Değer Tespiti işlemleri
1-Dilekçe
2-Vergi Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara ilişkin liste
1 gün
22
İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi
1– Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,
2– Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,
 3– Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli çalışanlar için işveren tarafından tasdikli ücret bordrosu,
30 gün
23
Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerinin (2/A) Alınması
1-Beyanname
2-Yetki Belgesi
3-İstisna hali varsa bu şartları kanıtlayıcı geçerli belgeler
15 dakika
24
Kasko sigortası değerlerine ilişkin işlemler
1-Dilekçe   
2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu
3-Vergi iade edilecekse makbuzun aslı
2 saat
25
Trafik İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri
İdari Yaptırım kararı
30 dakika
26
Motorlu taşıtların satış veya devrine ait İlişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgesinin verilmesi
Motorlu taşıtların satış veya devir işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri
1-Ruhsat
2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları
3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe
10 dakika
Motorlu taşıtların fenni muayene işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri
1-Ruhsat
2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları
3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe
10 dakika
27
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin alınması
1-Veraset ve intikal vergisi beyannamesi
2- Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri tarafından onaylanmış veraset ilamı fotokopisi
3-Ölüm ve mirascı bildirimi.
4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi
5-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge.
6-Murise ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler.
7-Ticari bilanço ve gelir tablosu.
1 saat
28
Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme belgesinin verilmesi.
İlişik kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe
40 dakika
29
Gaip mirasçının ortaya çıkması nedeniyle düzeltme işlemlerinin yapılması
1-Dilekçe
2-Yargı kararı
1 gün
30
İcraya ya da mahkemeye intikal etmiş alacakların tecil işlemleri
Dava durumunu gösterir dilekçe
15 dakika
31
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkuller için beyanname alınması
1 no.lu Harç Beyannamesi
15 dakika
32
Yeni inşa olunan bina vesair tesisler için harç alınması işlemleri.
1-Dilekçe
2-İlgili belediye/valilikten alınan başvuru belgesi
15 dakika
33
Yıllık Harçların tahsili
Mükelleflerce harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu belgeyi düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu konuda ibraz edilecek belge
15 dakika
34
Süreksiz Damga Vergisi ile İlgili işlemler
1-Damga vergisi beyannamesi
2-Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazı
1 saat
35
İdari Para Cezaları ile İlgili işlemler
Cezanın süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine ödenmek istenmesi halinde idari yaptırım  kararı
30 dakika
36
Yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılması
Hastalık ve iş bağlantısı nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının talep edilmesi durumunda dilekçe ile birlikte mazeretini gösteren belge
1 saat
37
Nakit Tahsilat Yapılması
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
 
15 dakika
38
Çekle tahsilat yapılması
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
 
15 dakika
39
Başka vergi daireleri adına tahsilat yapılması
1) Tahakkuk Fişi
 
15 dakika
40
Vezne Kapandıktan Sonra Yapılacak Ödemelerin Kabul Edilmesi
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
 
15 dakika
41
Mükelleflerce Yitirildiği İleri Sürülen Alındılar Hakkında İşlemlerin Yapılması
1) Dilekçe
2) Gazete İlanı
1 saat
42
Mükelleflere nakden yapılacak iadelerin banka hesaplarına aktarılması
1) Mükellefin banka hesap numarasını bildirir dilekçesi
2) SSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numarasını bildirir dilekçe
3) Düzeltme fişinin mükellef nüshası
4) Vekaletnameye istinaden iade taleplerinde vekaletname aslı (Aslı görülerek Fotokopisi)
5) Varislere yapılacak ödemelerde Veraset ilamı (Aslı görülerek fotokopisi)
6) İlgili mevzuatında iadeye ilişkin yer alan belgeler
1 gün
43
Mükelleflerin Mahsuben İade Taleplerine İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi
Dilekçe
1 gün
44
Vergi İadesi işlemleri
Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talebi
1-Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi
2-Ücretler için, İşveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.
3-Gayrimenkul Sermaye İradı için, Kira kontratının onaylı örneği
4-Menkul Sermaye İradı için, vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği
5-Serbest meslek kazançları için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı örneği
6-Ticari ve Zirai kazançlar için, tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin ilgili kurumlarca onaylanan bir örneği
 
 
 
 
3 ay
 
İhracat İstisnasından Doğan KDV İade talebi
 
Mal İhracatı;
 
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrük Beyannamesi Listesi
4- Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu
5- İhracata Ait Satış Faturası Listesi
6- Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İçin Ayrıca Aracılık Ettikleri Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi
7- Yüklenilen KDV hesabına turizm acenta, rehber ve benzerlerine komisyonlar nedeniyle yapılan KDV ödemelerinin de dahil edilmesi halinde, bu tutarlardan iade hesabına aktarılan payın hesaplanmasına ilişkin tablo
8- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 
 
Sınır Ticareti;
 
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Sınır veya Kıyı Ticaretine ait Satış Faturası Listesi
4- Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi
5- Gümrük Beyannamesi Listesi veya Tahakkuk Varakası
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Uluslar arası Sefer Yapan Deniz ve Hava Araçlarına Yapılan Akaryakıt, Su, Kumanya, Teknik ve Diğer Malzeme Teslimleri;
 
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Bu kapsamdaki satışlara ait  Faturaların Listesi
4- Kumanya Teslim Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 
 
Bavul Ticareti;
 
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
4- Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
 
Hizmet İhracatı;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
4- Hizmet İhracatına ait Fatura Listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
veya vergi inceleme raporu
 
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetler;
 
1- Hizmetin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge
4- Fason Hizmet Faturalarının listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Yolcu Beraberi Eşya İhracatı;
 
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrükçe Onaylı Satış Faturası veya Fatura/Çek
4- İadenin yetki belgeli firmalar aracılığıyla yapılması halinde icmal fotokopisi ve aracı firma tarafından düzenlenen ödeme belgesi fotokopisi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
İhraç Kaydıyla Teslimler;
 
1- Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce onaylı örneği
2- Sanayi Sicil Belgesi
3- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
4- Gümrük Beyannamesi Listesi
5- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi
6-Tek gümrük beyannamesi ile birden fazla imalatçının ürününün ihracı halinde malın ihraç edildiğini teyit eden ihracatçı firma yazısı
7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimler;
 
1- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
3- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi
4- Gümrükçe Onaylı Özel Fatura aslı veya fotokopisi
 
Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Teslimler
 
1- İhraç Kaydıyla Teslimin Yapıldığı Döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturalarının Listesi
3- Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Onaylı Örneği
4- DİİB sahibi tarafından düzenlettirilen YMM Raporu
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
3 ay
 
 
İhracat İstisnası Dışındaki Tam İstisnalar Kapsamındaki İade Talebi
Deniz, Hava Ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, İmal-İnşaası Ve Tadil-Bakım-Onarımına İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Vergi dairesinden alınan İstisna İzin Belgesinin onaylı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Araçları sipariş vererek imal veya inşa ettirenler ise ek olarak;
1- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği
2-  İstisnaya konu harcamalara ilişkin Alış Belgelerinin Listesi
3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
Araçları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler ise ek olarak;
1- Araç imal ve inşa işini fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin örneği
2- İstisna kapsamındaki Satış Faturalarının Listesi
3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
4-Yüklenilen KDV Listesi
 
Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler;
 
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2-Yüklenilen KDV Listesi
3-İstisna kapsamında düzenlenen Hizmet  Faturaları Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı liste
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu veya vergi inceleme raporu
 
Altın, Gümüş Veya Platin İle İlgili  Arama, İşletme, Zenginleştirme, Rafinaj Faaliyetlerine Yönelik İstisna Teslim Ve Hizmetler;
 
1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- İstisna kapsamındaki harcamalara ait liste
3- Onaylı Enerji Bakanlığı İzin Yazısı
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Teslimler;
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki İşlemlere ait Satış Faturalarının Listesi
4- Makine Teçhizat İstisnası Bildirim Formu
5- Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir Vergi Dairesi Yazısı
6- Yatırım Teşvik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi
7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslimlerde İade Uygulaması);
 
1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan yazının mükellefçe onaylı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması);
 
1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki onaylı liste
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri;
 
1-İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturalarının Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3-İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi
4-Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Uluslararası Taşımacılık İstisnası Kapsamındaki Hizmetler;
1- İstisnaya konu hizmetin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki Taşımacılık Faturalarının Listesi
4- Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait faturalara ait bilgileri içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Kara taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi
Deniz ve Havayolu Taşımacılığında ek olarak; Deniz veya
Hava Manifestosu / Transit Beyannamesi Demiryolu Taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi / CIV Belgesi-CİM Taşıma Belgesi (Sadece Türkiye'ye girişlerde) / Remiz Bülteni
 
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimleri;
 
1- İstisna kapsamındaki teslimin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- İstisna kapsamında teslim edilen malların Alış Faturalarının Listesi
5- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formunun bir örneği
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
 
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler
(KDV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler);
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya
kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya Yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/ veya vergi inceleme raporu
 
Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde ek olarak;
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği
 
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç-Gereç Teslimi;
 
1-İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Türkiye, Azerbaycan Ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler;
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2-Yüklenilen KDV Listesi
3-İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4-İstisna sertifikasının örneği
5-Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
3 ay
 
 
Kısmi Tevkifat Uygulamasına İlişkin İadeler ile İndirim Hakkı Bulunanların Fazla- veya Yersiz Ödenenlerin İade Talebi
Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşçilik Hizmeti;
 
1- Vergi İnceleme Raporu
 
91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler (Yapım işleri hariç);
 
1- Yüklenilen KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu
 
 
 
91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Yapım İşleri;
 
1-Yüklenilen KDV Listesi
2-Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ya da Vergi İnceleme raporu
 
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşgücü Temin Hizmetleri;
 
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu
 
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı Teslimleri;
 
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi;
 
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
 
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Hurda Ve Atık Teslimleri; Külçe Bakır, Alüminyum, Çinko Teslimleri; Bakır, Alüminyum, Çinko Ürünlerinin Teslimleri;
 
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen mallara ait Alış Faturaları Listesi
3- Tevkifat uygulanan işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Tevkifat yapılan vergilerin alıcı tarafından beyan edilip ödendiğine veya mahsup edildiğine dair Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Alındısı
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Turizm Rehber Ve Acenteleri Tarafından Verilen Turistik Mağazalara Götürme Hizmeti;
 
1- Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi
2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu
 
Fazla Veya Yersiz KDV Uygulanan İşlemler;
 
1- Devreden KDV Listesi
2- Verginin fazla veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme yapılan tarafından  onaylanmış örneği
3- YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
 
3 ay
 
 
KDV İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Talebi
Yılı içinde Aylık İade Taleplerinde;
 
Yılı içinde mahsup imkanının doğduğu ilk döneme ilişkin mahsuben iade taleplerinde;
 
1- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi
2- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo
3- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi 
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
 
Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait ;
 
1- İndirilecek KDV listesi
2- İndirimli orana tabi işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Yüklenilen KDV Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
Elektrik ve Doğalgaz borçlarına mahsup taleplerinde yukarıdaki belgelere ek olarak;
1- Dilekçe
2- İlgili idareden alınan ve banka hesap numarasını içeren yazı
3- Elektrik ve doğalgaz faturasının onaylı örneği
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
İndirimli orana tabi malların KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;
1- İhracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,
2- Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer verilmek suretiyle, incelemesiz / teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo
3- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
 
Yıllık İade Taleplerinde;
 
1- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait Alış ve Satış Faturalarının Listesi
2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
3- Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo
4- İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo
5- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
 
İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Aylık Ve Yıllık İade Taleplerinde;
 
1- Münhasıran vergi inceleme raporu veya teminat karşılığında yerine getirilir.
3 ay
 
 
KDV Beyannamesinden Bağımsız KDV İade Talebi
Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayanların Türkiye'deki Taşımacılık Faaliyetlerine Veya Fuar, Sergi Ve Panayırlara Katılmalarına İlişkin Alımları;
 
1- İade Talep Formu
2- Alış Faturası veya Serbest Meslek Makbuzunun asılları veya noter onaylı örnekleri
3- İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi
4- Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi
5- Ülkesinden alacağı vergi mükellefiyeti belgesi
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki iade taleplerinde Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu 
Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ayrıca ekleyeceği belgeler
a) Tır karnesinin Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya Transit Beyannamesinin onaylı örneği
b) Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi / firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri.
 
 
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)
 
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı
 
"Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması” Ve Anlaşmaya “Ek Protokol" Kapsamında (Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü (Seebrıg) Karargahına Ve Görev Yapan Yabancı Personele) Yapılan Akaryakıt Teslimleri (Alıcılar)
 
1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği
2- Satın alınan akaryakıt ve makine yağlarının listesi
3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)
 
1- Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği
2- Satın alınan mal ve hizmetlerin listesi
3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri
4- Yüklenilen KDV'yi gösteren banka tarafından hazırlanacak liste
 
Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayan Yabancı Sinematografik Eser Yapımcılarının Alımları;
 
Miktara bakılmaksızın münhasıran YMM KDV İadesi Tasdik Raporu
 
Fazla Veya Yersiz Ödenen  KDV (İndirim Hakkı Bulunmayanların)
 
Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflerin birlikte başvurusu.
 
Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
 
Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için
 
Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
 
a) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için
 
Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge
2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi
 
b) Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- İşleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı
2- Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesinden bilgi alınması
 
c) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan ya da yüksek tevkifat oranı uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamı beyan edilmeyen işlemler için Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge
2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi
3 ay
 
 
Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili KDV İade Talebi
Katma Değer Vergisi 5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 2 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğleri;
 
KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda
1- KDV dönem beyannamesi
2- İndirilecek KDV Listesi
3- KDV İstisna Sertifikası örneği
4- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
5- Yüklenilen KDV Listesi
6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;
1- Sözleşme Makamınca onaylı Yüklenilen KDV Listesi
2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların aslı veya onaylı örnekleri
4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı
6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
 
a) KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda;
1- İndirilecek KDV Listesi
2- KDV İstisna Sertifikası örneği
3-Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
4- Yüklenilen KDV Listesi
5-Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
b) KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;
1- Onaylı Yüklenilen KDV Listesi
2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların (banka dekontu dahil) aslı veya onaylı örnekleri
4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı
6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
3 ay
 
 
Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Özel Tüketim Vergisi ile İlgili İade Talebi
5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 3 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması
 
1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
2- Hibe yararlanıcısı veya sözleşme Makamınca Onaylı ÖTV içeren mal alım listesi
3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri
4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi
5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 
 
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
 
1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
2- Onaylı ÖTV İçeren mal alım listesi
3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri
4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi
5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
3 ay
 
 
Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Özel İletişim Vergisi ile İlgili İade Talebi
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
 
1- Ödenen ÖİV'lerine ilişkin Onaylı Liste
2- Fatura veya fatura benzeri belgelerin örnekleri
3- KDV İstisna Sertifikası ve/veya vergi idaresince ÖİV iadesine ilişkin özelge örneği
 
3 ay
 
 
Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Motorlu Taşıtlar Vergisi ile İlgili İade Talebi
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği;
 
1- Vergi idaresince verilen özelge örneği
2- Sözleşme Makamınca taşıtın AT sözleşmesi kapsamında alındığı ve/veya kullanıldığına dair alınan resmi yazı örneği
3- Motorlu Araç Tescil Belgesi örneği
4- Motorlu taşıtlar vergilerinin ödendiğini belirten tahsilat makbuzları
 
3 ay
 
 
Özel Tüketim Vergisi ile ilgili İade Talebi
Hizmet İhracatı
 
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge
5- İade tutarının hesabını gösteren tablo
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
 
Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- İade Tutarının Hesabını Gösteren Tablo
5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
6-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
 
 
Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Hizmetler
 
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2-İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3-İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4-İade tutarının hesabını gösteren tablo
5-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı Liste
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
 
 
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Hizmetler (ÖİV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler)
 
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- İade tutarının hesabını gösteren tablo
5- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
 
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)
 
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı
4- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
5-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)
 
1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği
2- Satın alınan hizmetlerin listesi
3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri
4- Yüklenilen ÖİV’yi gösteren Banka tarafından hazırlanacak Liste
5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
6-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Hizmetler
 
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2-İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3-İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4-İade tutarının hesabını gösteren tablo
5-İstisna sertifikasının örneği
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
3 ay
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri         :                                                          İkinci Müracaat Yeri:             
İsim            :Nihat KILIÇ                                                İsim                        :Mehmet TAŞKIN
Unvan         :Malmüdürü                                                 Unvan                    :Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü
Adres          :İncirliova Malmüdürlüğü Aydın                 Adres                     :Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı            
Tel              :02565852453                                              Tel                          :02562128172
Faks            :02565852452                                              Faks                       :02562251673
E-Posta       :nkilic1@muhasebat.gov.tr                          E-Posta                  :mehmet.taskın@vdb.gelirler.gov.tr      
 
 
 
İNCİRLİOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
1
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre;
10 DAKİKA
a) ilgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil İhbarnamesi
e) İlgilinin Beyanı
2
Adli Teminat Işlemleri
1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı
10 DAKİKA
2- İadesinde;
a) Mahkeme Kararı
b) Alındı aslı
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
3
Teminat Alınması
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
10 DAKİKA
2- Teminat olarak kabul edilecek değer
4
Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
15 DAKİKA
2- Alındı belgesi
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- İhale konusu İş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5
Geçici Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
15 DAKİKA
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6
Bütçe Gelirlerinden Red ve Iadeler
1- Alındı belgesi
20 DAKİKA
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
7
Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
8
Emanet iade işlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını için dilekçe
15 DAKİKA
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
9
Kaybedilen alındı belgeleri içintasdikli suret verilmesi
1- Dilekçe
20 DAKİKA
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
         
İlk Müracaat Yeri:
İncirliova Malmüdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
İncirliova Kaymakamlığı
İsim
Nihat KILIÇ
İsim
 
Unvan
Malmüdürü
Unvan
Kaymakam
Adres
İncirliova Malmüdürlüğü
Adres
İncirliova Kaymakamlığı
Telefon
0 256 585 24 53
Telefon
0 256 585 10 08
Faks
0 256 585 24 52
Faks
 
e-Posta
nkilic1@muhasebat.gov.tr  
e-Posta
İncirliova@incirliova.gov.tr